วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

กฏบัตรของอาเซียน

กฏบัตรอาเซียน
  “ASEAN Charter”
      แนวคิดของการจัดทำกฏบัตรอาเซียนเกิดขึ้นในกรอบกระบวนการปฏิรูปอาเซียน เพื่อสร้างสภาพนิติบุคคลของอาเซียนและจัดโครงการองค์กรเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นการสร้างนิติฐานะ (legal status) ในเวทีระหว่างประเทศให้กับอาเซียน
  วัตถุประสงค์ของการจัดทำกฏบัตรอาเซียน 
     เพื่อให้กระบวนการรวมกลุ่มของอาเซียนมีพื้นฐานทางกฏหมายรองรับและมีพันธสัญญาต่อกันมากขึ้น และจะเป็นเสมือนธรรมนูญของอาเซียนในการรับมือความท้าทายใหม่ ๆ และส่งเสริมเอกภาพในการวมตัวกันของประเทศสมาชิก และเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกไปสู่การจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น